കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുവകർഷകർക്കായി ദ്വിദിനസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക. മാർച്ച് 6, 7 തീയതികളിൽ അടൂർ മാർത്തോമാ യൂത്ത് സെന്ററിലാണു സംഗമം. യുവ കർഷകർക്ക് ഒത്തുകൂടാനും പുത്തൻ കൃഷിരീതികളെയും കൃഷിയിലെ നവീനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും സംബന്ധിച്ച് യുവ കർഷകർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചും കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ള യുവതയ്ക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുകയാണ് സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. 18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവ കർഷകർക്കും കൃഷിയിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റയോടൊപ്പം youthday2020@gmail.com എന്ന മെയിലിലോ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനകമ്മീഷൻ, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ 695033 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ മുഖേനയോ ഫെബ്രുവരി 28 ന് വൈകിട്ട് 5നകം അപേക്ഷിക്കണം. ഫോൺ: 0471 2308630.