“വർഗീയത വളർത്തി ഈ നാട്ടിൽ അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല”
കേരള സ്റ്റോറി വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ മറുപടി.