അപേക്ഷാ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ വനിതാ സംവിധായകരിൽ നിന്നും, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംവിധായകരിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 ജനുവരി 16 […]

വനിത സംരംഭക വികസന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം

വനിത സംരംഭക വികസന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സയൻസ്, ടെക്‌നോളജി, എൻജിനിയറിങ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ എസ്.സി, എസ്.ടി വനിതകളുടെ സംരംഭകത്വ […]