പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
 ഓഫീസ് മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. മനു സി. പുളിക്കൽ 0471-2518580 9447473349
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിജയകുമാർ ആർ 0471-2518123 9446547766
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സിദ്ദീഖ് എ. കെ. 0471-2517259 8589866777
അസ്സിസ്റ്റൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ എസ്. 0471-2518122 9895354938
അസ്സിസ്റ്റൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.വി.വി.സൈനൻ 0471-2518842 82813 83685
അസ്സിസ്റ്റൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ.  പ്രതീഷ് ജി പണിക്കർ 0471-2518469 9496346563
അസ്സിസ്റ്റൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷാജി.എസ് 0471-2518161 9495728985
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ. പ്രദീപ് കുമാർ. എസ് 0471-2518333 9947045755
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ് ശ്രീമതി.  ഷേർലി പുഞ്ചയിൽ 0471-2517234 9495997969
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ് ശ്രീമതി. സീതാലക്ഷ്മി ഐ. 0471-2518906 9961589526

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ്  സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ. 401
ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ
അനക്സ്-1
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലി. 0471-2518333, 0471- 2327796, 0471-2327895
ഇ-മെയിൽ. min.fish@kerala.gov.i
തെങ്ങുംതറയിൽ
കൊഴുവല്ലൂർ
ചെങ്ങന്നൂർ
ആലപ്പുഴ – 689 521

പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശം

ഫോണ്‍ & വിലാസം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഷാജി എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ: 0471 251 8161
മൊബ്: 94957 28985
ഇ-മെയിൽ: shajiaps21@gmail.com
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി വിജയകുമാർ ആർ
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ: 0471 251 8123
മൊബ്:  9446547766
ഇ-മെയിൽ : vijayanpnlr@gmail.com