ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
01 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
02 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
03 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
04 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
05 03-06-2022 ജനയുഗം 
06 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
07 12-01-2023 ജനയുഗം 
08 16-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
09 16-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
10 16-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
11 16-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
12 23-01-2023 കേരള കൌമുദി 
13 24-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
14 06-02-2023 ദേശാഭിമാനി
15 10-02-2023 ദേശാഭിമാനി  
16 15-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
17 22-02-2023 മാതൃഭൂമി 
18 25-02-2023 ചന്ദ്രിക 
19 28-02-2023 ജനയുഗം 
20 30-03-2023 കേരള കൌമുദി 
21 20-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
22 24-04-2023 മലയാള മനോരമ 
23 25-04-2023 മലയാള മനോരമ 
24 26-04-2023 മലയാള മനോരമ 
25 27-04-2023 ജനയുഗം 
26 10-05-2023 ദേശാഭിമാനി
27 15-05-2023 ദേശാഭിമാനി
28 17-05-2023 മാതൃഭൂമി 
29 19-05-2023 ദേശാഭിമാനി
30 19-05-2023 ദേശാഭിമാനി
31 19-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
32 19-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
33 23-05-2023 മാധ്യമം 
34 31-05-2023 മലയാള മനോരമ 
35 02-06-2023 ജനയുഗം 
36 12 -06-2023 ജനയുഗം 
37 14 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
38 20 -06-2023 മാധ്യമം 
39 07-07-2023 ജനയുഗം 
40 09 -07-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
41 18 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
42 18 -07-2023 ജനയുഗം 
43 20 -07-2023 ദേശാഭിമാനി
44 22 -07-2023 മലയാള മനോരമ 
45 04-08-2023  ദേശാഭിമാനി
46 05 -08-2023 മാതൃഭൂമി 
47 05 -08-2023 ദേശാഭിമാനി
48 09 -08-2023 ദേശാഭിമാനി
49 10 -08-2023 ദേശാഭിമാനി
50 18 -08-2023 ദേശാഭിമാനി
51 24 -08-2023 ദേശാഭിമാനി
52 05-09-2023 മലയാള മനോരമ 
53 25 -09-2023 ദേശാഭിമാനി
54 05-10-2023  ദേശാഭിമാനി
55 07 -10-2023 മാതൃഭൂമി 
56 07 -10-2023 ജനയുഗം 
57 11 -10-2023 മലയാള മനോരമ 
58 12 -10-2023 ദേശാഭിമാനി
59 16 -10-2023 മാധ്യമം 
60 27 -11-2023 മാധ്യമം 
61 28 -11-2023 മാതൃഭൂമി 
62 01-12-2023  ദേശാഭിമാനി
63 04 -12-2023 മലയാള മനോരമ 
64 05 -12-2023 മലയാള മനോരമ 
65 07 -12-2023 മലയാള മനോരമ 
66 12 -12-2023 മാതൃഭൂമി 
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
101      
102      
103      
104      
105