ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
01 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
02 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
03 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
04 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
05 03-06-2022 ജനയുഗം 
06