മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്തിനായി ആവശ്യമായ നടപടികൾ മുതലപ്പൊഴി ഹാർബറിൽ ഏർപ്പെടുത്തും

Please follow and like us: