കണ്ണൂരിന് തിലകക്കുറിയായി തലായി തുറമുഖം മേയ് 18ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും