മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമായ വര്‍ധനവ് വരുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്.

Please follow and like us: